Asociația Afaceri Comunități Oameni din România în calitate de Partener al proiectului "Start-up business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea constituirii Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri - evaluare și selecție.

Pentru Comisia de solutionare a contestatiilor:

- 1 post de Evaluator planuri de afaceri – contestatii

Candidatii trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in aria de implementare a proiectului, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetele Galati, Braila, Vrancea, Buzau, Tulcea si Constanta si sa fie reprezentati ai mediului de afaceri din aceasta regiune.

Descarca anuntul.

 

Asociaţia Afaceri Comunităţi Oameni din România în calitate de Partener al proiectului "Start-up business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea constituirii Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri - evaluare și selecție, precum si in vederea constituirii Comiiei de solutionare a contestatiilor

Descarca anuntul.

 

Descarca anuntul in format PDF

                                                                                              

Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”, din Galați este o asociaţie cu personalitate juridică de drept privat, non-politică, non- profit şi fară scop patrimonial, care are ca obiectiv general oferirea oamenilor, comunitatilor si activitatilor desfasurate de catre acestia metodica necesara pentru a-si dezvolta personalitatea, activitatile, afacerile, de a raspunde nevoilor materiale si sociale ale sectoarelor din care fac parte si pentru a actiona in favoarea ameliorariir elatiilor inter-umane si inter-organizationale, inter-comunitare. O atentie deosebita este acordata persoanelor fara loc de munca, persoanelor inactive, someri de lunga durata din mediul rural, prin oferirea de masuri de informare constientizare, formare profesionala si integrare, masuri de sprijin pentru constientizarea necesitatii implicarii lor in viata comunitatii, in scopul reducerii disparitatilor sociale si dezvoltarea societatii incluzive. In ultimii ani, Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania” si-a realizat obiectivele si prin implementarea de proiecte cofinantate prin Fondul Social European, Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2013-2017.

Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”, din Galați intentioneaza sa acceseze finantare in cadrul POCU 2014-2020 conform „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) comunitațile marginalizate” - AP 24 PI 9.ii/ OS4.2 .

OBIECTIVUL SPECIFIC 9 ii/ 4.2Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățilemarginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

Obiectiv tematic: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)

         In vederea asigurarii unui cadru transparent si eficient de colaborare institutionala, precum si pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, in conformitate cu prevederile art.35, alin 4,5 si 6, Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”, din Galați . anunta public intentia de a selecta 4 parteneri din sectorul public si privat pentru accesarea finantarii in cadrul POCU 2014-2020.

Obiectivul general si scopul cererii de finantare: Imbunatatirea calitatii resurselor umane marginalizate prin implementarea de metode integrate de reducerea parasirii timpurii a scolii, informare, consiliere, formare profesionala, consultanta antreprenoriala si juridica, incluziune pe

piata muncii prin ocupare, precum si imbunatatirea conditiilor de locuit, in scopul combaterii saraciei si crearii premiselor unei comunitati incluzive

Principalele tipuri de activitati ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului:

1. Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare prin aplicarea chestionarelor, colectarea datelor de pe teren, identificarea surselor de date oficiale și colectarea datelor din documentele oficiale, dedicate exclusiv comunității tinta

2. Managementul proiectului - Managementul si coordonarea implementarii activitatilor proiectului in scopul atingerii rezultatelor

3. Activitate de diseminare a informatiilor cu privire la proiect si la principiile orizontale integrate in procesul de implementare - Realizare conferinta de lansare proiect, conferinta de anuntare stadiu proiect, conferinta de inchidere proiect, diseminarea informatiilor

4. Pachet integrat de măsuri pentru facilitarea accesului și participării la educația timpurie, invatamant primar, secundar, la programe de tip „A doua șansă” si reducerea parasirii timpurii a scolii.

4.1 Realizarea activitatii de informare, orientare și consiliere pentru copiii si elevii, aflati in afara sistemului educational sau aflati in risc de părăsire timpurie a școlii, pentru părinții acestora si pentru persoanele care s-au reintors la scoala prin programul „A doua sansa”.

4.2 Furnizarea unui program de acompaniere pentru copii si a unor activitati extra curriculare   in vederea cresterii accesului si participarii la educatia timpurie – invatamantul prescolar.

4.3. Furnizarea unui program de sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii: furnizarea unui program de tip „Scoala dupa scoala” si a unor activitati extra curiculare pentru elevi în vederea dobândirii de competențe cheie.

4.4. Realizarea campaniei de promovare a regulilor elementare de igienăsi nutritie pentru copiii / tinerii cei mai afectati de saracie, cu o stare de sanatate si condiții de viața precare

4.5 Furnizarea de programe de tip ”A doua șansă” pentru tinerii care au abandonat scoala si pentru adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie, în vederea creșterii numărului de persoane care se reintorc in sistemul educațional

4.6. Realizare campanie de conștientizare destinată creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ si pentru a asigura intelegerea beneficiilor pe care le ofera educatia in relatie cu oportunitatile de angajare si implementare unui program motivational cu premii / burse în vederea stimularii prezentei si evolutiei personale pentru elevii participanti

5. Pachet integrat de servicii pentru facilitarea accesului și mentinerea pe piața muncii

5.1. Realizarea activitatii de informare, orientare și consiliere profesionala pentru someri și persoane inactive din comunitatea tinta selectati in grupul tinta al proiectului

5.2 Organizare cursuri de formare profesionala pentru someri și persoane inactive din comunitatea tinta, selectati in grupul tinta al proiectului in functie de necesitatile pietei muncii

5.3. Organizarea si implementarea de scheme de ucenicie pentru someri și persoane inactive,   subventionarea angajatorilor pentru integrarea în muncă a somerilor și persoanelor inactive

5.4. Realizarea de targuri de locuri de munca / job cluburi pentru facilitarea insertiei profesionale a grupului țintă format profesional in cadrul proiectului.

6. Implementarea programului de susținere a antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în comunitatea țintă

6.1. Realizarea activitatii de informare, orientare și consiliere profesionala antreprenorială pentru someri și persoane inactive, furnizarea de programe de formare profesionala de tip inițiere sau specializare în „Competente antreprenoriale”, „TIC” si in domeniul Comunicarii in afaceri pentru someri și persoane inactive

6.2 Realizarea unui concurs de planuri de afaceri pentru subvetionarea planurilor de afaceri considerate sustenabile și generatoare de valoare adaugata pentru comunitatea tinta

6.3. Acordarea de micro granturi pentru infiintarea unor afaceri pe baza planurilor de afaceri selectate in urma concursului, program de suport pentru infiintarea companiilor, consultanta, asistenta si mentorat pentru afacerile create.

7. Furnizarea unui pachet integrat de servici medico sociale pentru copii, tineri, adulți/ părinți din comunitatea țintă

8. Implementarea unui program de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru gospodariile sarace din comunitatea tinta

9. Implementarea unui program de asistenta juridica pentru reglementari de acte

10. Acțiuni de implicare activă în consolidarea de parteneriate pentru identificarea și rezolvarea problemelor comunitatii, Strategii de solutionare sustenabila a problemelor cu care se confrunta comunitatea

Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la:

 1. Criterii de eligibilitate
 2. Criterii de selectie

1. Criteriile de eligibilitate trebuie indeplinite de organizatiile publice si private pentru a putea fi selectate ca parteneri in cadrul proiectului:

 1. Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate in ghidurile: Orientari generale POCU 2014-2020   http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU- 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdfsi Ghidul Conditii specifice AP 4/Obiectivul specific 4.2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 2. Isi asuma angajamentul de a participa la implementarea activitatilor si la cofinantarea proiectului.

2. Criterii de selectie pe baza carora vor fi selectati partenerii:

 1. Relevanta pentru pentru domeniul si activitatile proiectului; (40puncte)

Vor fi luate in vedere: reprezentativitatea organizatiei la nivel regional/ national/ European/ sectorial pentru tipurile de activitati la care doreste sa participe in cadrul parteneriatului, experienta in implementare proiecte POSDRU, valoarea adaugata a participarii organizatiei in proiect, disponibilitatea participarii la implementarea proiectului.

 1. Capacitatea financiara si tehnica de a implementa activitatile proiectului (30 puncte)

-       Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de partener in conformitate cu prevederile Orientari generale POCU 2014-2020 si Ghidului Solicitantului – Conditii specifice generale 2014-2020

-       Activitatile/subactivitatile pe care Partenerul le va implementa.

-       Numarul si profilul resurselor umane implicate in implementarea proiectului .

Continutul dosarului de selectie:

 1. Scrisoare de intentie privind participarea ca partener in proiect-original. Scrisoarea de intentie va cuprinde, in mod obligatoriu:
  1. Denumirea, adresa, numar telefon, fax, mail, numele reprezentantului legal si datele persoanei de contact pentru acest proces de selectie;
  2. Descrierea organizatiei (max. 1 pagina);
  3. Numar mediu de angajati.
  4. Motivatia participarii la proiect, ca partener
  5. Activitatile/subactivitivitatile pe care le va implementa.
 2. Certificatul de inregistrare fiscal – copie conform cu originalul;
 3. Declaratie pe proprie raspundere in care se va preciza cifra de afaceri pentru anii 2013,2014 si 2015 – original.
 4. Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 93 (1), art. 94 si art 96 (2) din regulamentul (CE) nr 1605/2002 si respectarea conditiilor prevazute de art 93 (2) al aceluiasi Regulament - original;
 5. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii proiectului, in limita stabilita prin ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” din valoarea eligibila a proiectului si participarea la activitatile proiectului – original;
 6. Document care atesta autorizarea ca furnizor de orientare si consiliere in cariera, daca este cazul;
 7. Document care atesta autorizarea ca furnizor de formare profesionala, daca este cazul;
 8. Fisele proiectelor implementate . Pentru fiecare proiect se va transmite:

-       Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

-       ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

-       Calitatea avută în cadrul proiectului

-       Obiectivul proiectului

-        Stadiul implementarii proiectului

-        Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

-       Valoarea totală a proiectului

-       Valoarea angajată în proiect

 1. CV-urile expertilor care vor fi implicati in activitatile proiectului,
 2. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de partener in conformitate cu prevederile ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecție.

 

Documentatia se depune la sediul Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania” in format printat, persoana de contact Daniel Steriopol, tel: 0747.22.41.41, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fax 0236407033

Vor fi luate in calcul documentatiile complete, datate, stampilate si semnate de reprezentantul legal al organizatiei.

         Data limita de transmitere a documentatiei este 15.07.2016, ora 16:00.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile

In urma depunerii dosarelor, acestea vor fi declarate eligibile in ordinea depunerii, conform grilei de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100. Vor fi declarati “admisi” cei care intrunesc un punctaj de minim 75 de puncte,. Vor fi declarati “respinsi” cei care intrunesc un punctaj mai mic de 75 de puncte. Vor fi declarati castigatori participantii “admisi” care au intrunit numarul cel mai mare de puncte pentru categoria vizata.

În cazul în care punctajele participantilor clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapa de evaluare suplimentara pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii câștigatorului.

În cazul retragerii participantului declarat câstigator, se va selecta, pentru parteneriat, urmatorul participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizata.

Anuntarea si publicarea rezultatelor

Rezultatele selectiei vor fi communicate organizatiilor care au transmis documentatia solicitata in termen de 1 zi lucratoare de la data finala de depunere a dosarelor. Lista organizatiilor selectateva fi publicata pe pagina de internet a Asociatiei ACOR

Solutionarea contestatiilor

Eventualele contestatii se pot depune în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data comunicarii rezultatelor, la sediul Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania” . Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi comunicate participanților în termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data solutionarii acestora.

 

Asociatia “ACOR” “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”

Daniel STERIOPOL

Presedinte